x

GDPRregistrační záruka

Informace o zpracování osobních údajů

(dále také jako „Informace“)

  1. Účelem této Informace je poskytnout Vám informace o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti SATJAM s.r.o., jakož i o Vašich právech, jež Vám v souvislosti s tímto zpracováváním Vašich osobních údajů náleží.
  2. Správcem Vašich osobních údajů je společnost: SATJAM, s. r. o., se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Michalská 1032/21, PSČ 71000, IČO: 64088324, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13816 (dále také „správce“).
  3. Správce zpracovává Vaše osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “Nařízení GDPR”) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
  4. Kontaktní údaje správce jsou následující:
   1. adresa pro doručování písemných zásilek: SATJAM, s. r. o., Michalská 1032/21, PSČ 71000, Ostrava-Slezská Ostrava,
   2. e-mail: satjam@satjam.cz,
   3. datová schránka: 9yay9w9,
   4. telefon: 00420 596 223 535.
  5. Správce nejmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů.
  6. Správce zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s poskytnutím benefitu SATJAM Registrační Záruka, zejména za účelem vyřizování Vašich případných reklamací vad výrobků, na které se vztahuje benefit SATJAM Registrační Záruka. Bez zpracování Vašich osobních údajů není možné poskytnout Vám práva, která Vám z uvedeného benefitu vyplývají, respektive nelze naplnit účel benefitu SATJAM Registrační Záruka.
  7. Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce, který spočívá v zájmu správce na zvyšování počtu prodaných výrobků a ve zlepšování toho, jakým způsobem vnímají a hodnotí jednotliví uživatelé výrobky správce.
  8. Správce dále zpracovává Vaše osobní údaje v případě, že z platného právního předpisu správci vyplývá povinnost zpracovávat tyto osobní údaje. Správce rovněž zpracovává Vaše osobní údaje za účelem ochrany svých práv (typicky v případě jakéhokoliv sporu), kdy v těchto případech správce nepotřebuje ke zpracování osobních údajů Váš souhlas.
  9. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, po kterou jste oprávněn/oprávněna využít práva, která Vám náleží z benefitu SATJAM Registrační Záruka, přičemž tato doba neskončí dříve, než budou v souladu s podmínkami benefitu SATJAM Registrační Záruka vypořádána veškerá Vaše případná práva vyplývající z tohoto benefitu. Nad rámec doby vyplývající z ustanovení uvedených výše v tomto bodě budou Vaše osobní údaje zpracovávány v případě, že tak stanoví platný právní předpis nebo je to nezbytné k ochraně práv správce.
  10. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa stavby, e-mailová adresa, údaje o stavebníkovi a jeho IČ, číslo zakázky a případné Vaše uživatelské jednání učiněné v rámci Vaší reklamace.
  11. Správce získává Vaše osobní údaje přímo od Vás, a to v rámci Vaší registrace v benefitu SATJAM Registrační Záruka, případně později v rámci Vašeho jednání vůči správci souvisejícího s benefitem SATJAM Registrační Záruka. Správce získává Vaše osobní údaje případně i od třetí osoby, která jednání uvedená v předchozí větě zprostředkuje či Vás při těchto jednáních zastoupí.
  12. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uloženy výhradně na území České republiky.
  13. Správce používá moderní bezpečnostní technologie zajišťující maximální možnou ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.  Správce považuje Vaše osobní údaje za důvěrné, tyto bude používat pouze pro účel stanovený v této Informaci nebo v obecně závazném právním předpise.
  14. Vaše osobní údaje mohou být předány, pokud je předání nutné, třetím osobám, které správce používá pro svoji obchodní činnost. Všichni tito zpracovatelé jsou povinni k dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů a budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí příslušné služby či pro poskytnutí požadovaného plnění. Správce je rovněž oprávněn předat Vaše osobní údaje třetí osobě, pokud správci vyplývá z platného právního předpisu povinnost takovéhoto předání osobních údajů.
  15. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo:
   1. na přístup ke svým osobním údajům ve smyslu čl. 15 Nařízení GDPR,
   2. na opravu osobních údajů ve smyslu čl. 16 Nařízení GDPR,
   3. na výmaz osobních údajů ve smyslu čl. 17 Nařízení GDPR,
   4. na omezení zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 18 Nařízení GDPR,
   5. na přenositelnost osobních údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení GDPR.
  16. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu s tímto zpracováním, máte právo svůj souhlas pro další zpracování kdykoli odvolat.
  17. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které správce zpracovává na základě svého oprávněného zájmu. V takovémto případě správce nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže ve smyslu čl. 21 Nařízení GDPR prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.
  18. Svá práva týkající se zpracování osobních údajů můžete uplatnit vůči správci:
   1. prostřednictvím zákaznické linky správce na telefonním čísle 00420 596 223 535, kde Vám budou rovněž poskytnuty informace k tomu, jak může uplatnit svá práva týkající se Vašich osobních údajů,
   2. e-mailovou zprávou zaslanou na následující e-mailovou adresu: satjam@satjam.cz,   
   3. přípisem doručeným správci na adresu jeho sídla, tj. SATJAM, s. r. o., Michalská 1032/21, PSČ 71000, Ostrava-Slezská Ostrava.
  19. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo zasaženo do Vašich práv, máte možnost obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 
  20. Další práva a povinnosti výslovně neuvedená v této Informaci se řídí platným právním řádem České republiky (zejména Nařízením GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění).
Nastavenie cookies