czstrecha, stresna krytina en de
Kontaktujte nás
SATJAM s.r.o.
Hodžova 3/3292
P.O.BOX 66
058 01 POPRAD

Tel.: +421 527 723 617
Fax.: +421 527 893 512
E-mail.: poprad@satjam.sk

Kontakty na obchodných zástupcov:
TT, TN, NR, BA kraj: +421 911 896 060
PO, KE, BB, ZA kraj: +421 911 909 095

Politika akosti

Spoločnosť SATJAM pracuje v certifikovanom prostredí podľa ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, s ohľadom na bezpečnosť práce podľa OHSAS 18001.

Akékoľvek otázky, podnety alebo pripomienky vznášajte na adresu: SATJAM, s. r. o.
Michalská 1032/21
710 00 Ostrava
Tel.: +420 596 223 517
Fax: +420 596 223 560
E-mail: satjam@satjam.cz

Kontaktná osoba:
Ing. Stanislav Zbranek,
Manažér riadenia akosti a EMS
E-mail: stanislav.zbranek@satjam.cz

Politika integrovaného systému riadenia
 

Na to, aby sa spoločnosť stala vyhľadávaným partnerom v oblasti dodávok kovových strešných krytín a fasádnych prvkov, vyrábaných ako ekologicky neškodný produkt v bezpečnom prostredí vrátane dodávania služieb, dbáme na rozvoj so zavedeným a fungujúcim systémom akosti, ktorý zaisťuje trvalú akosť produkcie a tým sa stane vyhľadávaným obchodným partnerom a dodávateľom, pri ktorom bude vytvorený pocit istoty nielen pre zákazníka, ale aj pre zamestnancov spoločnosti.  

Vo vzťahu k zákazníkom si uvedomujeme, že:
 • hlavným cieľom spoločnosti je maximálne uspokojovanie zákazníkov službami, ktoré svojou vysokou úrovňou splnia alebo prekonajú ich požiadavky,
 • trvalé uspokojovanie všetkých našich zákazníkov výrobkami a službami vysokej akosti je základom úspechu v súťaži s konkurenciou a rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie prosperity,
 • zákazník a uspokojovanie jeho požiadaviek je hlavným motívom všetkej našej činnosti.
V oblasti nákupu:
 • zvyšujeme náročnosť voči našim dodávateľom a rozvinieme s nimi aktívnu spoluprácu pri objasňovaní vzájomných požiadaviek,
 • vytvoríme databázu vhodných dodávateľov materiálov a služieb.
Vo vzťahu k vlastným zamestnancom sa zameriavame na:
 • ich presvedčenie, že zabezpečovanie akosti našich výrobkov a služieb je úlohou všetkých útvarov a všetkých zamestnancov spoločnosti, ktorí riadia, vykonávajú a overujú všetky činnosti ovplyvňujúce akosť,
 • • poskytovanie účinnej pomoci pri výchove, školení a výcviku zamestnancov, aby boli spôsobilí plniť všetky požiadavky tejto politiky akosti.
Základnou orientáciou spoločnosti v oblasti starostlivosti o životné prostredie je:
 • plniť požiadavky legislatívy platnej pre oblasť životného prostredia s dôrazom na preventívny prístup k tejto problematike,
 • stála šetrnosť k zeleni a čistote vôd,
 • udržovanie poriadku na pracoviskách a každodenné upratovanie, minimalizácia rušivých vplyvov na okolie,
 • trvale plánovite zlepšovať environmentálny profil spoločnosti pri rozvíjaní svojich ekonomických aktivít,
 • informovať zamestnancov v rámci interných školení a ostatnú verejnosť o vplyvoch činnosti našej spoločnosti na životné prostredie a ústretovo s nimi komunikovať vo verejných priestoroch firmy,
 • • pravidelne skúmať environmentálnu politiku, environmentálne ciele a cieľové hodnoty.  
Základnou orientáciou spoločnosti v oblasti BOZP je: 

 • plniť požiadavky legislatívy a správnych rozhodnutí platných pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s dôrazom na preventívny prístup k tejto problematike, 
 • presadzovať zavedenie manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u spolupracujúcich alebo subdodávajúcich organizáciách,
 • dôsledne dodržiavať bezpečnostné predpisy a minimalizovať tak vznik pracovných úrazov a chorôb z povolania,
 • pravidelne preškoľovať a prakticky vycvičiť zamestnancov a zároveň zvyšovať ich úroveň voči havarijnej pripravenosti.  
Spoločnosť sa ďalej zaväzuje:

 • využívať skúsenosti zamestnancov na naplňovanie výrobných cieľov v zhode s požiadavkami kvality, s maximálnym ohľadom na životné prostredie a dodržovanie bezpečnosti práce,
 • presadzovať zavedenie systému environmentálneho manažmentu u svojich obchodných partnerov a dodávateľov,
 • minimalizovať vznik odpadov a emisií,
 • vzniknuté odpady odovzdávať na likvidáciu odborným firmám,
 • v rámci technických aj ekonomických možností minimalizovať možnosť vzniku úrazov a chorôb z povolania,
 • pravidelným školením zvyšovať povedomie vlastných zamestnancov i zamestnancov externých firiem o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • zaistiť, aby všetky činnosti v spoločnosti boli sprevádzané dôslednou ochranou zdravia zamestnancov.


V Ostrave dňa 6.6.2007
Ing. Jiří Černota
Konateľ